CUŚ na ognisku integracyjnym
Opublikowano: 14 lipca 2022 15:00

W okresie od marca 2020r do końca lutego 2023r tj.3 lata na terenie powiatu opoczyńskiego
realizowany jest projekt pod nazą CUŚ- Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców
powiatu opoczyńskiego. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. Projekt dotyczy usług na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wartość całego projektu wynosi ponad 10
milonów złotych.
Partnerem Wiodącym w projekcie jest fundacja „Dar dla Potrzebujących”, natomiast
Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI jest jednym z 8 partnerów.
Spółdzielnia swoimi działaniami obejmuje/wspiera 30 osób, które z racji niesamodzielności
(wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) potrzebują wsparcia drugiej osoby.
Pomoc taka świadczona jest w postaci opieki domowej, psychologicznej, logopedycznej,
dietetycznej, porad prawnych, dostarczanie ciepłego dwudaniowego posiłku. Natomiast Fundacja
„Uśmich Dziecka to nasz cel” świadczy dla naszych 25 uczestników projektu usługę
rehabilitacyjną.
Dzięki wyrozumiałości i przychylności Instytucji Pośredniczącej jaką jest Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi otrzymaliśmy zgodę na zorganizowanie już poraz drugi spotkania
integracyjnego dla naszych uczestników projektu.
Celem spotkania integracyjnego było przede wszystkim spowodowanie aby osoby, które na
codzień samotnie spędzają wolny czas w swoich domach, mogli na świeżym powietrzu wspólnie
spotkać się, porozmawiać, nawiązać nowe znajomości, kontakty, zjeść wspólny posiłek, wspólnie
pobiesiadować przy ognisku i zespole muzycznym oraz pełen radości powrócić do swojego domu.
Na spotkaniu integracyjnym byli zaproszeni goście:

 • Wice Starosta Powiatu Opoczyńskiego Pani Barbara Chomicz ,
 • Burmistrz Opoczna Pan Dariusz Kosno,
 • księdz Marek Strzępek, z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie
 • kierownik Domu Dziennego Pobytu SENIOR WIGOR z Miedzny Drewnianej – Pani Pytlos
  Magdalena wraz z podopiecznymi.
 • nieformalna grupa seniorów WŁÓCZYKIJE, która w trosce o swoją dobrą kondycją fizyczną
  bardzo aktywnie uczestniczy w marszach z kijami i w zależności od pogody pokonuje trasę ponad
  10 km.
 • zespół „Drzewiczanie” z Drzewicy, który muzykalnie umilał czas podczas spotkania
  integracyjnego w leśniczówce.

Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni z udział w projekcie. Ważne było dla nich
wydarzenie wspólnego spotkania się, porozmawiania, pobiesiadowania i w pełni szczęścia
powrócili do domu. Z tej okazji złożono im życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, dobrego humoru,
życzliwego uśmiechu, opanowania i spokoju. Żeby towarzyszyła im radość, nadzieja i wiara do
pokonywania trudności każdego dnia.
Na spotkaniu integracyjnym uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe upominki, które
będą im towarzyszyć w codziennym życiu.
Uczestnicy projektu z wielkim ubolewaniem przyjmują do wiadomości, że 28.02.2023r
będzie ostatnim dniem udziału w projekcie a wraz z tym z usługą opiekuńczą, ciepłym posiłkiem i
rehabilitacją.
Mają nadzieję, że będą realizowane kolejne projekty współfinansowane z Funduszy Unii
Europejskiej, w których będą mogli wziąć udział i skorzystać z usług opiekuńczych, zdrowotnych,
aby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i uczestniczyć w życiu społecznym.

Sprawdź nasze social media: Facebook

Autor: admin Kategoria:

Zapytanie ofertowe
Prowadzone w trybie rozeznania rynku
w Projekcie „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19
realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną Promyk Nadziei w partnerstwie
z EURO CONSULTING Wioletta Żybort
zaprasza do złożenia oferty na realizację:
COACHINGU WZMACJNIAJĄCEGO KOMPETENCJE SPOŁECZNE ORAZ GRUPOWEGO PORADNICTWA
ZAWODOWEGO
dla 70 Uczestniczek/ów Projektu

Autor: admin Kategoria:
ZAPYTANIE OFERTOWE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Opublikowano: 2 listopada 2021 12:10

Zapytanie ofertowe
prowadzone w trybie rozeznania rynku
w ramach realizacji projektu „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19
Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei
zaprasza do złożenia oferty na realizację:
INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
dla 70 Uczestniczek/ów Projektu
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei
Ul. Mikołaja Kopernika 5D
26-300 Opoczno
NIP: 7681808272
REGON: 100768086
reprezentowany przez Kazimierę Frączak – Prezesa Zarządu
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN
netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie
z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Ministerstwa Rozwoju (z dnia 21 grudnia 2020 r.).
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie przekazano/wysłano do
min. 2 potencjalnych wykonawców.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7
Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja –
projekty konkursowe.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Przedmiotem zapytania jest indywidualne poradnictwo psychologiczne dla każdego Uczestnika
Projektu –
70 UP. Poradnictwo będzie miało na celu przezwyciężenie barier mentalnych Uczestników Projektu.
W ramach spotkań z każdym Uczestnikiem Projektu psycholog oceni jego sytuację problemową w
sferze osobistej i społecznej, wskaże determinanty ryzyka wykluczenia, mocne i słabe strony.
Psycholog pomoże w przezwyciężaniu indywidualnych barier mentalnych i w przełamaniu lęków oraz
radzeniu sobie ze stresem i kontrolowaniu emocji. Eliminując/ łagodząc zdiagnozowane deficyty
intrapsychiczne, Uczestnicy Projektu dzięki wsparciu psychologa będą dążyć do lepszego poznania
i zrozumienia siebie oraz efektywniejszego wykorzystania potencjału, zwiększając samoświadomość
i samoakceptację.
Wymiar godzin poradnictwa psychologicznego: 70 osób x 4 godziny. Razem 280 godzin

Autor: admin Kategoria:
Wybór kandydata/ki do pracy na dietetyk
Opublikowano: 5 października 2021 15:45

Brak treści do wyświetlenia.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zabezpieczenie posiłków tj.: przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego, usprawnianie poprzez trening kulinarny, zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym i inne czynności w zależności od potrzeb;
 • Opiece higienicznej poprzez utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego tj.: sprzątanie zajmowanych przez niego pomieszczeń (np. mycie okien raz na pół roku, trzepanie dywanów lub chodników raz w kwartale), dbanie o sprzęt codziennego użytku, utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych. Utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, itp. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli podopiecznego (zmiana w razie potrzeby), pomoc przy ubieraniu i inne czynności w zależności od potrzeb;
 • Pielęgnacji zaleconej przez lekarza poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych uzgodnionych z lekarzem (m.in. podawanie leków), współpraca z lekarzem (zamawianie wizyt, realizacja recept, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia klienta) i inne czynności w zależności od potrzeb;
 • Zapewnieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem : pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną i inne czynności w zależności od potrzeb.

Wymagania:- posiadanie kwalifikacji potwierdzone odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem- doświadczenie w zawodzie „opiekun/ka” co najmniej 3 miesiące,Miejsce pracy:- powiat opoczyńskiKorzyści dla pracownika:- praca na cały etat- wynagrodzenie brutto, brutto 3500 zł/miesiąc,- praca w miłym zespole. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 15.X.2021r na adres firmy: Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno, można składać bezpośrednio w siedzibie spółdzielni lub wysłać drogą e-mailową na adres: [email protected]

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.Odpowiemy tylko na oferty spełniające powyższe warunki.

Autor: admin Kategoria:
Rekrutacja do projektu pt. „AKTYWNY ZAWSZE POTRZEBNY”
Opublikowano: 10 września 2021 13:00

Jeśli ukończyłeś/aś 18 rok życia, mieszkasz na terenie województwa wielkopolskiego, jesteś osobą bierną zawodowo, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystającym
z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Oferujemy:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem
 • Trzymiesięczny płatny staż zawodowy z możliwością zatrudnienia
 • Indywidualne pośrednictwo pracy

Gwarantujemy:

 • Stypendium szkoleniowe (średnio 9,60 zł netto x 100h)
 • Stypendium stażowe (1440,00 zł netto x 3 miesiące)
 • Składka ZUS od stypendiów szkoleniowych i stażowych, ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów badań lekarskich (50,00 zł) przed przystąpieniem do stażu zawodowego
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe


Regulamin projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Partnera Projektu:
Dokumenty zgłoszeniowe | Euro Consulting

Biuro Projektu: Al. Powstańców Wielkopolskich 75/10, 64-920 Piła
Kontakt tel.: (+48) 508 104 633; (+48) 531 887 205
Kontakt e-mail: [email protected]

Autor: admin Kategoria:

W związku z opublikowanym w dniu 16.08.2021 zapytaniem dotyczącym nawiązania partnerstwa informujemy, że wpłynęła 1 oferta. W załączniku protokół.

Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” z siedzibą w Opocznie poszukuje Partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Konkurs został ogłoszony przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

7 lipca 2021 r. w Januszewicach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego przez jednego z partnerów projektu — Spółdzielnię Socjalną PROMYK NADZIEI z Opoczna. W tym wspaniałym spotkaniu, w  zaciszu  Leśniczówki  w Januszewicach, na zaproszenie Pani Kazimiery Frączak – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej PROMYK NADZIEI  w Opocznie uczestniczyła Maria Barbara Chomicz Wicestarosta Opoczyński, która reprezentowała Zarząd Powiatu Opoczyńskiego.  Biesiadne spotkanie integracyjne przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, podczas którego uczestnicy przy przepięknej opoczyńskiej  muzyce ludowej, w wykonaniu Drzewiczan pod przewodnictwem Dyrektor RCK w Drzewicy Pani Aliny Szymańskiej i wspólnych śpiewach, wspólnie  kosztowali  bardzo smaczne potrawy przygotowane przez organizatorów.

Pani Wicestarosta bardzo serdecznie  podziękowała za  zaproszenie, przekazując dla uczestników biesiady integracyjnej gratulacje i życzenia zdrowia. W swojej wypowiedzi  podkreśliła wielkie zaangażowanie Spółdzielni Socjalnej PROMYK NADZIEI  jako Partnera Projektu – Centrum Usług Środowiskowych. Szczególne podziękowania złożyła na ręce Pani Koordynator – Pani Agnieszki Nalewczyńskiej, która odpowiada za cały Projekt Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Liderem Projektu jest Fundacja  Dar dla Potrzebujących. Wartość projektu to aż 10 395 057,20 zł. Czas trwania projektu to okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.

W ramach projektu realizowane są działania takie jak zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych Funkcjonują Kluby Seniora, oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Świadczone są także usługi w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej. W ramach Projektu funkcjonują dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, a także udzielane są korepetycje dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Chętni korzystają również ze specjalistycznego poradnictwa.

Źródło: www.opocznopowiat.pl

Autor: admin Kategoria:
Nasze produkty
Wkrótce