Zapytanie ofertoweProwadzone w trybie rozeznania rynkuw Projekcie „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną Promyk Nadziei w partnerstwiez EURO CONSULTING Wioletta Żybortzaprasza do złożenia oferty na realizację:COACHINGU WZMACJNIAJĄCEGO KOMPETENCJE SPOŁECZNE ORAZ GRUPOWEGO PORADNICTWAZAWODOWEGOdla 70 Uczestniczek/ów Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Opublikowano: 2 listopada 2021 12:10

Zapytanie ofertoweprowadzone w trybie rozeznania rynkuw ramach realizacji projektu „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadzieizaprasza do złożenia oferty na realizację:INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGOdla 70 Uczestniczek/ów ProjektuI. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:Spółdzielnia Socjalna Promyk NadzieiUl. Mikołaja Kopernika 5D26-300 OpocznoNIP: 7681808272REGON: 100768086reprezentowany przez Kazimierę Frączak – Prezesa ZarząduII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o […]

Wybór kandydata/ki do pracy na dietetyk
Opublikowano: 5 października 2021 15:45

Brak treści do wyświetlenia.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: Zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zabezpieczenie posiłków tj.: przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego, usprawnianie poprzez trening kulinarny, zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym i inne czynności w zależności od potrzeb; Opiece higienicznej poprzez utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego tj.: […]

Jeśli ukończyłeś/aś 18 rok życia, mieszkasz na terenie województwa wielkopolskiego, jesteś osobą bierną zawodowo, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystającymz PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020) ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ! UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Oferujemy: Indywidualne doradztwo zawodowe Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe Indywidualne i grupowe poradnictwo […]

W związku z opublikowanym w dniu 16.08.2021 zapytaniem dotyczącym nawiązania partnerstwa informujemy, że wpłynęła 1 oferta. W załączniku protokół.

Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” z siedzibą w Opocznie poszukuje Partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa […]

7 lipca 2021 r. w Januszewicach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego przez jednego z partnerów projektu — Spółdzielnię Socjalną PROMYK NADZIEI z Opoczna. W tym wspaniałym spotkaniu, w  zaciszu  Leśniczówki  w Januszewicach, na zaproszenie Pani Kazimiery Frączak – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej PROMYK NADZIEI  w […]

Nasze produkty
Wkrótce