Wybór kandydata/ki do pracy na dietetyk
Opublikowano: 5 października 2021 15:45

Brak treści do wyświetlenia.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: Zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zabezpieczenie posiłków tj.: przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego, usprawnianie poprzez trening kulinarny, zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym i inne czynności w zależności od potrzeb; Opiece higienicznej poprzez utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego tj.: […]

W związku z opublikowanym w dniu 16.08.2021 zapytaniem dotyczącym nawiązania partnerstwa informujemy, że wpłynęła 1 oferta. W załączniku protokół.

Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” z siedzibą w Opocznie poszukuje Partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa […]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Opublikowano: 15 sierpnia 2020 16:31

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄDOT. REALIZACJI zadania p.n. : Usługa cateringu dla 20 podopiecznych usług opiekuńczych na lata 2020 – 2023.Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający – Spółdzielnia Socjalna ,, Promyk Nadziei” […]

Usługi cateringu
Opublikowano: 6 sierpnia 2020 16:44

Nazwa projektu lub programuZamówienie będzie finansowane w ramach projektu „CUŚ – centrum usług społecznych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa IX – włączenie społeczne.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub […]

Autor: admin Kategoria: Czytaj dalej...
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
Opublikowano: 30 lipca 2020 15:04

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno, gminy Drzewica i gminy Żarnów. Obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnianie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze przysługiwać będą: Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, […]

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014
Opublikowano: 5 listopada 2014 12:40

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI laureatem konkursu „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014”. W dniu 22 października w środę wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala konkursu na „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014”. W uroczystości udział wzięła Małżonka Prezydenta RP. Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku odbywa się po raz czwarty, organizuje go Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). […]

Nasze produkty
Wkrótce