ZAPYTANIE OFERTOWE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Opublikowano: 2 listopada 2021 12:10

Zapytanie ofertowe
prowadzone w trybie rozeznania rynku
w ramach realizacji projektu „Aktywny zawsze potrzebny”, Nr RPWP.07.01.02-30-0173/19
Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei
zaprasza do złożenia oferty na realizację:
INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
dla 70 Uczestniczek/ów Projektu
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei
Ul. Mikołaja Kopernika 5D
26-300 Opoczno
NIP: 7681808272
REGON: 100768086
reprezentowany przez Kazimierę Frączak – Prezesa Zarządu
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN
netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie
z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Ministerstwa Rozwoju (z dnia 21 grudnia 2020 r.).
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie przekazano/wysłano do
min. 2 potencjalnych wykonawców.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7
Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja –
projekty konkursowe.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Przedmiotem zapytania jest indywidualne poradnictwo psychologiczne dla każdego Uczestnika
Projektu –
70 UP. Poradnictwo będzie miało na celu przezwyciężenie barier mentalnych Uczestników Projektu.
W ramach spotkań z każdym Uczestnikiem Projektu psycholog oceni jego sytuację problemową w
sferze osobistej i społecznej, wskaże determinanty ryzyka wykluczenia, mocne i słabe strony.
Psycholog pomoże w przezwyciężaniu indywidualnych barier mentalnych i w przełamaniu lęków oraz
radzeniu sobie ze stresem i kontrolowaniu emocji. Eliminując/ łagodząc zdiagnozowane deficyty
intrapsychiczne, Uczestnicy Projektu dzięki wsparciu psychologa będą dążyć do lepszego poznania
i zrozumienia siebie oraz efektywniejszego wykorzystania potencjału, zwiększając samoświadomość
i samoakceptację.
Wymiar godzin poradnictwa psychologicznego: 70 osób x 4 godziny. Razem 280 godzin

Autor: admin Kategoria:
Nasze produkty