Statut
Opublikowano: 2 października 2013 10:00

STATUT

               SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PROMYK NADZIEI

 

CZĘŚĆ I

 Postanowienia ogólne

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę:

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI zwana dalej Spółdzielnią.

Spółdzielnia ma osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r o spółdzielniach socjalnych (Dz. U 2006 nr 94 poz. 651 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30 z 1982r. poz. 210, z późn. zm) ustaw szczególnych oraz niniejszego statutu.

 § 2

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Opoczno.

 § 3

Terenem działalności spółdzielni jest terytorium Rzeczpospolita Polska i zagranica.

 § 4

Czas trwania spółdzielni jest nieokreślony.

 Cel i przedmiot działalności Spółdzielni

 § 5

    Spółdzielnia Socjalna działa na rzecz:

1.      Społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

 2.      Zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działanie mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

a)      a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną działalności gospodarczej.

 § 6

1.Przedmiotem działalności Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Zakres działalności Spółdzielni wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest następujący:

1. 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  (catering),

2.  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

3.  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

4.  81.10.Z   Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

5.  81.21.Z  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

6.      81.29.Z  Pozostałe sprzątanie,

7.      81.30.Z  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

8.      85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

9.      86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

10.  86.90.C  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej        niesklasyfikowana,

11.  88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

12.  88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,

13.  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14.  95.11.Z  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

15.  95.22.Z  Naprawa i konserwacja urządzeń  gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,

16.  96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

17.  96.09.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

18.  47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

19.  47.21.Z  Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

20.  47.22.Z  Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

21.  47.24.Z  Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

22.  47.25 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

23.   47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

24.  47.29.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

25.  47 78 Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

26.  47.79.Z  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

27.  47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach.

28.  47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

29.  02.40.Z  Działalność usługowa związana z leśnictwem

30.  10.31.Z  Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

31.  10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

32.  10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

33.  10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrobów serów

34.  10.52.Z Produkcja lodów

35.  10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

36.  10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

37.  10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

38.  10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

39.  10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

40.  10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności detalicznej

41.  10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

42.  14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej

43.  14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

44.  14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

45.  14.14.Z Produkcja bielizny

46.  14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

47.  14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich

48.  15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

49.  23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

50.  23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

51.  23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

52.  32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

53.  32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

54.  32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

55.  43.11.Z Rozbiórka w biurze obiektów budowlanych

56.  43.31.Z Tynkowanie

57.  43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

58.  43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian

59.  43.34.Z Malowanie i szklenie

60.  43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

61.  43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

62.  43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

63.  47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

64.  49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

65.  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

66.  49.41.Z Transport drogowy towarów

67.  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

68.  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

 2. Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność społeczną, sportowo-turystyczną  i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). 

Sfera zadań publicznych podejmowanych przez Spółdzielnię obejmuje następujące  zadania:

1.      pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

1a. zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy  uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom,

2.      działalność charytatywną,

3.      podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4.      działalność na rzecz mniejszości narodowych,

5.      ochronę i promocję zdrowia,

6.      działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

7.      promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8.      upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

9.      działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10.  działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11.  naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

12.  krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

13.  kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,

14.  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

15.  ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,

16.  porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

17.  upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

18.  upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

19.  ratownictwo i ochronę ludności,

20.  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

21.  upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,

22.  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

23.  promocję i organizację wolontariatu,

24.  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalność.

Sfera zadań publicznych podejmowanych przez Spółdzielnię nie jest działalnością gospodarczą. Prowadzona będzie jako działalność odpłatna.

§ 7

Dla wykonywania swoich zadań, o których mowa w § 6 Statutu, Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych. Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.

 

CZĘŚĆ II

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 8

1. Członkami Spółdzielni mogą być:

1) osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.- Dz. U. Nr 99 poz. 1001,

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001);

3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.) – posiadające pełną zdolność do czynności prawnej.

 2.Członkostwo w Spółdzielni Socjalnej mogą nabyć inne osoby, o których mowa powyżej, w tym posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 3. Członkostwo w Spółdzielni mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w ust. 1, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie spółdzielni. Liczba tych osób nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni w stan likwidacji.

 4. Członkostwo w Spółdzielni mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gminne osoby prawne, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy oraz kościelne osoby prawne. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.

 § 9

 Spółdzielnia musi liczyć co najmniej 5 (pięciu) członków oraz nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) członków.

 § 10

 1. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni może być uzależnione od odbycia przez kandydata na członka okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa 12 miesięcy.

 2. W ww okresie kandydat świadczy pracę na rzecz Spółdzielni na podstawie umowy o pracę na czas określony. Do kandydatów na członków Spółdzielni stosuje się przepisy ustawy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 141 z późń. zm.) dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, jednakże stosunek pracy między kandydatem a Spółdzielnią może być rozwiązany wcześniej z zachowaniem terminów i zasad przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy dla rozwiązywania umowy zawartej na czas nieokreślony.

 3. W czasie trwania okresu kandydackiego, zakres praw i obowiązków wynikających ze świadczenia przez kandydata pracy na rzecz Spółdzielni kształtują przepisy prawa pracy.

 4.O zakwalifikowaniu osoby do odbycia okresu kandydackiego na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków decyduje Zarząd Spółdzielni.

§ 11

 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę jego urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację.

 3. W przypadku przystąpienia do Spółdzielni podmiotów, o których mowa w § 8 ust. 4, deklaracja zawiera: nazwę podmiotu, formę prawna, datę powstania, numer wpisu do odpowiedniego rejestru, wskazanie podstawy prawnej działania, siedzibę, dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, adres do korespondencji, dane osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, oraz ilość zadeklarowanych udziałów oraz imię i nazwisko pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania podmiotu w sprawach dot. Spółdzielni, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpisy osób składających deklarację.

 4. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszystkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

 5. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

 § 12

1. Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępujący do spółdzielni po tej dacie stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd Spółdzielni.

 2. Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni podejmuje z zastrzeżeniem

§ 74 ust. 1 Rada Nadzorcza nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.

 4. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd Spółdzielni zawiadamia na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

 Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia z zastrzeżeniem ust. 6, powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia, terminie i trybie jego wniesienia i o skutkach niezachowania tego terminu.

 5. Od uchwały Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 6 odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni ubiegającemu się służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

 Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie miesiąca od daty jego wniesienia.

 6. W sytuacji, o której mowa w § 74 ust. 1 od uchwały Walnego Zgromadzenia odmawiającej

przyjęcia w poczet członków Spółdzielni odwołanie nie przysługuje.

§ 13

 Członek Spółdzielni ma prawo do:

1) brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni a w szczególności uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach z prawem głosowania,

2) wybierania i wybieralności do organów Spółdzielni,

3) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,

4) zaskarżania do Sądu Uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu,

5) zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w statucie, stosownie do swoich kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni

6) wynagrodzenia bieżącego za swoją pracę,

7) świadczeń socjalnych określonych przepisami ustawowymi,

8) korzystania wraz z członkami rodziny z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo-kulturalnych, sportowych i turystycznych,

9) uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość, na żądanie członka ww. informacja winna być udzielona na piśmie,

10) otrzymywania odpisu statutu, regulaminów, wglądu do rejestru członków, zaznajamiania się z protokołami obrad organów Spółdzielni, uchwałami organów Spółdzielni, sprawozdaniami Spółdzielni, w tym sprawozdaniami  finansowymi oraz protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

§ 14

1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:

1) uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni,

2) przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu, opartych na nich regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,

3) wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w statucie,

4) podjęcia i wykonywania pracy w Spółdzielni

5) dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości w stosunku do innych członków Spółdzielni,

7) ochrona i zabezpieczenie majątku Spółdzielni oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.

 2. Członek Spółdzielni zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło lub stałej umowy zlecenia, nie może podejmować bez zgody Zarządu zatrudnienia w innych zakładach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni.

 § 15

Członek Spółdzielni winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

 § 16

Do odpowiedzialności członków Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków zarządu, nie zatrudnionych w Spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.

 § 17

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

                         1) wystąpienia członka ze Spółdzielni,

                        2) wykluczenia członka,

                        3) śmierci lub ustania członkostwa,

                             4) wykreślenia członka z rejestru członków.

 § 18

1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej skierowane do Zarządu.

 2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

 3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 § 19

1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej  lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1) w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę spółdzielni lub podjęcia zatrudnienia w innym zakładzie pracy, wbrew postanowieniom  § 14 ust. 2

 2) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

 3) z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą,

 4) w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie takiej umowy.

§ 20

Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.

 § 21

1. Wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni może mieć miejsce tylko w wypadku, gdy:

1) członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok z przyczyn niezawinionych przez Spółdzielnię,

2) członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy,

3) członek utracił pełną zdolność do czynności prawnych.

3)  utracił bez swojej winy kwalifikacje, które umożliwiały przyjęcie go w poczet członków

4)  został skazany przez Sąd powszechny za pospolite przestępstwo w okresie członkostwa

 2. Postanowienia ust. 1 dotyczą wszystkich członków, niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni.

3. Do okresu, o którym mowa w ust.1 pkt 1 nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo w organach władzy państwowej lub samorządu terytorialnego.

 § 22

Z zastrzeżeniem § 74 ust. 1 organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Rada Nadzorcza.

§ 23

Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.

§ 24

1.Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

2.Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 25

 Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

CZĘŚĆ III

Postępowanie wewnątrz spółdzielcze

 § 26

1. Od decyzji lub uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią, członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie:

a) od decyzji (w szczególności uchwały) Zarządu do Rady Nadzorczej,

b) od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.

 2. Postępowanie wewnątrz spółdzielcze dotyczące wykluczenia lub wykreślenia członka przeprowadza Rada Nadzorcza.

Jeżeli na mocy § 74 ust. 1 Rada Nadzorcza nie została powołana, jej kompetencje w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym wykonuje Walne Zgromadzenie.

Od uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wykluczenia lub wykreślenia przysługuje członkowi prawo do ponownego rozpatrzenia jego odwołania na zasadach wskazanych w § 27.

 3. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu organ właściwy w sprawie powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka oraz zasięgnąć opinii organu związku zawodowego, jeżeli taki związek w Spółdzielni działa.

 § 27

1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. Termin do wniesienia odwołania wynosi siedem dni i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie prawa odwołania.

 2. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

 3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 7 dni przed terminem. Odwołujący się ma prawo być obecnym podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać.

 4. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.

5. Członek zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą może zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej o jego wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni wprost do Sądu, bez odwoływania się do Walnego Zgromadzenia. W tym wypadku termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej oraz o odszkodowanie z tytułu bez zasadnego wykluczenia lub wykreślenia wynosi sześć tygodni i liczy się od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o jego wykluczeniu lub wykreśleniu.

 § 28

1. O uchwałach organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią (także innych niż określone w § 27 ust.1)Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały, z podaniem jej uzasadnienia.

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących nawiązania, rozwiązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo umowy o dzieło lub zlecenia, w których Zarząd dokonuje odpowiedniej czynności prawnej w formie pisemnej. Jednakże pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub zmianie takiej umowy powinno także zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania się członka, terminie wniesienia odwołania i skutkach jego niezachowania.

3. W razie wystąpienia członka z wnioskiem o jego zatrudnienie w Spółdzielni zgodnie z art. 182 § 2, art. 192 § 1 i art. 200 Prawa Spółdzielczego, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek i o jego załatwieniu zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek jest załatwiony odmownie, pismo to powinno zawierać uzasadnienie odmowy.

 § 29

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym, poza sprawami określonymi w § 26, tylko od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą i odmowy nawiązania takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy nawiązania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 2. Odwołanie wnosi się na piśmie z zastrzeżeniem § 74 ust. 1 do Rady Nadzorczej Spółdzielni za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma przewidzianego w §28 ust. 2 i 3.

 3. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od jego wniesienia.

Jeżeli jednak zgodnie z § 74 ust. 1 Rady Nadzorczej nie powołano, odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie później jednak aniżeli w ciągu miesiąca od wniesienia.

 4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o uchwale Rady Nadzorczej wraz z jej uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty jej powzięcia.

 5. Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust. 1, także bez wyczerpania postępowania wewnątrz spółdzielczego.

 6. Jeśli członek wniósł odwołanie do Rady Nadzorczej w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, odmowy nawiązania takiej umowy albo wypowiedzenia warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem o uchwale Rady Nadzorczej w sprawie tego odwołania lub upływu terminu ustalonego w ust. 3 do jej podjęcia.

Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym, powoduje przewidziane w Prawie spółdzielczym zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych.

 § 30

Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 

CZĘŚĆ IV

 Wpisowe, udziały i wkłady członkowskie

 § 31

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego statutu.

 § 32

Wpisowe wynosi minimum 100 zł (słownie: sto złotych) i powinno być wpłacone w terminie miesiąca od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 § 33

1. Wysokość udziału wynosi: 100 zł (słownie: sto złotych)

 2. Członek winien zadeklarować przynajmniej jeden udział.

 3. Członek może zadeklarować większą ilość udziałów, niż wynika to z postanowień ust. 2 lecz nie więcej niż dziesięć udziałów.

 4. Zadeklarowane udziały można wpłacić w ratach miesięcznych w wysokości po 10 zł.

Raty powinny być wpłacane w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

W okresie, gdy członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni, raty na udziały ulegają zawieszeniu do czasu podjęcia przez członka zatrudnienia w Spółdzielni.

 5. W razie nie wpłacania w terminie przez członka rat na udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe od zaległych rat. Ponadto uchwałą Rady Nadzorczej członek może być pozbawiony określonych w § 13 pkt. 8 świadczeń Spółdzielni.

 § 34

1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

 2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.

 § 35

Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.

§ 36

Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni w całości jednorazowo w terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

 § 37

1. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.

 2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.

§ 371

      1. Członkowie mogą wnosić do Spółdzielni wkłady.

      2. Wkłady mogą być pieniężne, jak i niepieniężne.

      3. Wkłady mogą być wnoszone na własność, jak i do korzystania z nich przez Spółdzielnię.

      4. O rodzaju wkładu rozstrzyga osobna umowa zawierana przez Spółdzielnię z członkiem.

5.  W przypadku wkładów wnoszonych do korzystania przez Spółdzielnię, w umowie, o której mowa powyżej w ust. 4, określony zostanie charakter i zakres przysługującego Spółdzielni prawa do wkładu, jego wysokości, rodzaju, terminu wnoszenia, zasad wyceny i zwrotu.

§ 372

Członek, który posiada środki uzyskane w formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub posiada środki uzyskane z innych funduszy, pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na przystąpienie do spółdzielni socjalnej wnosi je w całości jako wkład na własność Spółdzielni bądź to w postaci pieniężnej bądź niepieniężnej.

§ 373

 Wniesiony przez członka wkład, o którym mowa w §371 stanowi własność spółdzielni socjalnej i użytkowany jest przez spółdzielnię nieodpłatnie. Wysokość wkładu określa każdorazowo Zaświadczenie o udzieleniu wsparcia, o którym w art. 15 ust.3 pkt 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 94/2006 poz.651)

§ 374

Spółdzielnia Socjalna nabywa prawo do nieodpłatnego użytkowania oraz staje się właścicielem wkładu (o którym mowa w §371) wniesionego przez członka z chwilą przejęcia tego wkładu przez spółdzielnię socjalną.

 

CZĘŚĆ V

Zasady zatrudniania członków

 § 38

1. Spółdzielnia i członek Spółdzielni mają obowiązek nawiązania i pozostawania ze sobą w stosunku pracy.

2. Stosunek pracy pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.

 3. Spółdzielnia może zatrudniać swoich członków także na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 4. Członek powinien być z zatrudniony stosownie do jego kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz możliwości gospodarczych Spółdzielni.

 5. Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę wśród członków zatrudnionych na podstawie umów określonych w ust. 3 z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych członków, a członkowie ci powinni powierzone im prace wykonywać terminowo i z należytą starannością. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa zasady i warunki zatrudniania tych członków.

6. Spółdzielnia może zatrudnić pracowników nie będących członkami Spółdzielni na podstawie umowy o pracę lub innych umów.

 7. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz Spółdzielni odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z poźn. zm.).

 8. Osoby skazane na karę ograniczenia wolności mogą wykonywać pracę w Spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, ze zm.). Osoby te nie mogą być członkami Spółdzielni.

 § 39

Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach Prawa spółdzielczego odmowa zawarcia spółdzielczej umowy o pracę lub umowy określonej w § 38 ust. 3 lub pozostawania w stosunku opartym na takiej umowie, stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa.

§ 40

1. W razie nie nawiązania spółdzielczej umowy o pracę lub umowy określonej w § 38 ust. 3 z winy Spółdzielni członek może dochodzić przez cały czas trwania członkostwa zawarcia takiej umowy oraz w ciągu roku od dnia powstania członkostwa odszkodowania według przepisów prawa cywilnego.

2. Nie nawiązanie spółdzielczej umowy o pracę lub umowy określonej w § 38ust. 3 z winy członka, jako ciężkie naruszenie przez niego obowiązków członkowskich może być podstawą do wykluczenia go ze Spółdzielni.

 § 41

1. Za pracę w Spółdzielni członek otrzymuje wynagrodzenie. Sposób określenia wynagrodzenia wskaże, wydany na podstawie niniejszego Statutu Regulamin Wynagradzania.

 2. Wynagrodzenie członka korzysta z ochrony, jaką prawo pracy zapewnia wynagrodzeniu pracownika.

 § 42

 1. Wypowiedzenie albo rozwiązanie przez Spółdzielnię spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą w czasie trwania członkostwa oraz wypowiedzenie członkowi warunków pracy i płacy może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach Prawa spółdzielczego i z zachowaniem wymagań określonych tymi przepisami. W razie naruszenia przez Spółdzielnię tych przepisów, członkowi przysługują wobec niej roszczenia określone w Prawie spółdzielczym.

 2. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez Spółdzielnię umowy zlecenia lub umowy o dzieło, członkowi przysługują wobec Spółdzielni roszczenia przewidziane w przepisach prawa cywilnego.

§ 43

Spółdzielcza umowa o pracę lub inna umowa, na podstawie, której członek jest zatrudniony wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa.

§ 44

W razie gospodarczej konieczności Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo jej warunków. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju.

 § 45

 1. Do spółdzielczej umowy o pracę, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów

Kodeksu pracy o umowie na okres próbny.

 2. Do spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się:

            1) w zakresie wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez wypowiedzenia i jej wygaśnięciaodpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę,

            2) w pozostałym zakresie – przepisy prawa pracy dotycząca umowy o pracę nakładczą.

 3. Do umów zlecenia i umów o dzieło, na podstawie, których członkowie Spółdzielni są zatrudnieni, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego i niniejszych do statutu, stosują się przepisy prawa cywilnego.

 

Organy spółdzielni

 § 46

Organami spółdzielni są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Rada Nadzorcza

 § 47

1. Wybory do organów spółdzielni, o których mowa w § 46pkt. 2 i 3, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.

 § 48

O ile statut nie stanowi inaczej uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 § 49

Tryb zwołania posiedzeń organów, o których mowa w § 46 sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określają wydane na podstawie niniejszego Statutu regulaminy.

 

Walne Zgromadzenie

                                                                                  § 50

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzenie tylko osobiście.

3. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

6. Członkowie Zarządu, którzy nie są członkami Spółdzielni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym

 § 51

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

            1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

            2) wybór i odwoływanie członków Zarządu, określanie zakresu ich kompetencji,

            3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

4) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom  Zarządu,

5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

            6) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat,

  7) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innejwyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

            9) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

            10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,

11) z zastrzeżeniem § 74 ust. 1 w zw. z § 26 ust. 3 rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

            12) uchwalanie zmian statutu,

  13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

14 )wybór i odwoływanie delegatów do organów związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

            15) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

            16) podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,

            17) uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,

 § 52

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie

 3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:

1)      Rady Nadzorczej,

2)   Przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.

4.Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 5. W wypadku przewidzianym w ust. 3 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania.

Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

 § 53

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie członków spółdzielni, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą osobiście za potwierdzeniem powiadomienia lub listem poleconym, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 2. Uprawnieni w myśl § 52ust. 3 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 § 54

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 53.

 2. Uchwały podejmowane są w trybie o którym mowa w § 48 chyba, że Prawo spółdzielcze lub Statut stanowią inaczej.

 § 55

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.

 2. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 56

Należy zachować wymaganie kwalifikowanej większości głosów w następujących przypadkach:

 1) zmiana statutu – 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

 2) połączenie i podzielenie spółdzielni – 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

 3) wykluczenia członka – połowa oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

4) postawienia spółdzielni w stan likwidacji – 3/4 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

5) przywrócenia działalności spółdzielni postawionej poprzednio w stan likwidacji – uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością ¾ oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 § 57

Głosowanie w Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów spółdzielni.

 § 58

Na żądanie 2/3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne w sprawach objętych porządkiem obrad.

 § 59

Z posiedzenia Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i sekretarz.

 § 60

1. Protokół winien zawierać: stwierdzenie, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i było zdolne do podejmowania uchwał, streszczenie przebiegu obrad, dokładną treść podjętych uchwał z podaniem wyników i sposobu głosowania.

 2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

 § 61

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

 2. Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu niezgodności jej z prawem lub postanowieniami statutu.

 3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.

 4. Orzeczenie sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni.

 

Zarząd

§ 62

 1.Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do Zarządu należy:

1) podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Spółdzielni a w szczególności:

            2) Bieżące kierowanie sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Spółdzielni.

3) Opracowanie projektów planów działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej Spółdzielni.

4) Reprezentowanie Spółdzielni w Sądach, urzędach i wobec osób trzecich, zawieranie umów w imieniu Spółdzielni, w granicach jej statutowej działalności.

            5) Przyjmowanie członków Spółdzielni.

            6) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników na podstawie przepisów prawa pracy.

            7) Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych Spółdzielni.

            8) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Spółdzielni.

            9) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

            10) Proponowanie zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni.

11) Podejmowanie nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia decyzji w sprawie nabycia  i zbycia składników majątkowych.

12) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Spółdzielni oraz jej stanu organizacyjnego i gospodarczego.

            13) Prowadzenie biura Spółdzielni oraz jej rejestrów, ksiąg i rachunków.

14) Prowadzenie merytorycznej i organizacyjno-technicznej obsługi organów Spółdzielni.

15) Podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki lub uzasadnionych koniecznością gospodarczą, na podstawie upoważnienia przez Walne Zgromadzenie.

            16) Wykonywanie innych obowiązków wynikających z postanowień Statutu.

 § 63

1. Zarząd składa się z trzech osób w tym Prezesa i dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

 § 64

2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie były karane za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwo, przeciwko dokumentom lub popełnione z chęci zysku.

§ 65

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu są wybierani na czas nieokreślony. Na stanowisko Prezesa Zarządu i każdego z Zastępców Prezesa przeprowadza się oddzielne głosowania. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.

2. Do chwili wyboru Prezesa Zarządu jego kompetencje wykonuje jeden z zastępców lub osoba wskazana przez Radę Nadzorczą

3. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Członków Zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium, może odwołać Walne Zgromadzenie. W tym wypadku nie stosuje się postanowień § 54 ust. 1. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

§ 66

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 67

1. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa może podjąć uchwałę, że:

1) bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje w ramach uchwał Zarządu – Prezes Zarządu,

 2) zastępcy Prezesa Zarządu są jego zastępcami także w zakresie kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni. Z osobami tymi Rada zawiera stosowną spółdzielczą umowę o pracę.

 3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały przewidzianej w ust. 1, kierownika bieżącej działalności gospodarczej powołuje Zarząd.

4. Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest kierownikiem Spółdzielni, jako zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 68

1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni osobie nie będącej członkiem Zarządu (§ 67 ust. 2) wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 69

1. Oświadczenie woli Spółdzielni składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 70

Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności Prezesa Zarządu, każdego z Zastępców Prezesa i pozostałych członków Zarządu, określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony z zastrzeżeniem § 74 ust.1 przez Radę Nadzorczą.

 § 71

2. Sumę zobowiązań możliwych do zaciągnięcia przez Zarząd bez zgody Walnego Zgromadzenia ogranicza się do kwoty 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych).

 § 72

W przypadku, gdy członek Zarządu złamie zakaz konkurencji, najbliższe zebranie Walnego Zgromadzenia, bez potrzeby dowiedzenia szkody lub działania zawinionego, odwoła go z udziału w organie spółdzielni. Dotyczy to również uczestnictwa członka Zarządu, jako wspólnika lub członka władzy, w podmiotach gospodarczych prowadzących konkurencyjną działalność. Jeżeli w powyższej sprawie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka Zarządu w pełnieniu czynności, w dalszej kolejności rozstrzygnie o uchyleniu zawieszenia, bądź odwołaniu w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia zawieszenia.

 

Rada Nadzorcza

 § 73

 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 § 74

1. Radę Nadzorczą powołuje się gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób.

Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje wykonuje Walne Zgromadzenie, natomiast prawo kontroli działalności Spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.

 2. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być głosowana uchwała w przedmiocie przyjęcia do Spółdzielni nowych członków, należy zamieścić punkt dotyczący powołania Rady Nadzorczej, o ile tylko w wypadku przyjęcia ww. osób liczba członków Spółdzielni przekroczyłaby 15 osób.

 W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, punkt porządku obrad dotyczący powołania Rady Nadzorczej pozostawia się bez rozpoznania.

§ 75

l. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni.

 § 76

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

 2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.

 3. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji.

 § 77

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej i oświatowo -kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

d) kontrolę Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,

e) kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni.

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4) podejmowania uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu,

6) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań członków od uchwał

7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia w Spółdzielni, podyktowane gospodarczą koniecznością,

10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

11) uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji,

12) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,

14) reprezentowanie Spółdzielni przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z powództwa Zarządu,

 2. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność

Zarządu Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym.

§ 78

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosową w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosową decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 2. Głosowanie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu, jest jawne. Jednakże na żądanie członka Rady, przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 79

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.

 2. Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.

§ 80

1. Rada Nadzorcza, dla zbadania określonej sprawy może powołać komisje stałe lub czasowe.

 2. W skład komisji, mogą wchodzić oprócz członków Rady, także inni członkowie Spółdzielni.

§ 81

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

 § 82

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienia wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

 § 83

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. Jednakże w razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

 2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżące działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni z związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 § 84

l. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności. W takim wypadku Rada występuje do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca, które zobowiązane jest rozstrzygnąć o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

 § 85

l. Członek Rady Nadzorczej i Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

 2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ona w stosunku do członków Rady lub Zarządu, nie zatrudnionych w Spółdzielni, kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bieżącego w Spółdzielni za ostatni kwartał.

 

Rozdział VI

 Zasady finansowe Spółdzielni

§ 86

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swoim członkom.

§ 87

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 § 88

1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:

 1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

 2) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, w tym dotacji z Funduszu Pracy lub innych organizacji rządowych, pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

 3) fundusz inwestycyjny.

 2. Straty Spółdzielni są pokrywane w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz pokrywa się je z funduszu udziałowego.

 § 89

Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

 § 90

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na:

1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%

2) cele, o których mowa w art. 2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. nie mniej niż 40%

3) fundusz inwestycyjny.

 § 91

Działalność spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi, dotacjami i innymi środkami finansowymi.

 § 92

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. Rokiem obrachunkowym w spółdzielni jest rok kalendarzowy. Po zakończeniu roku Zarząd sporządza bilans oraz rachunek wyników, a także sprawozdanie roczne i przekłada je Walnemu Zgromadzeniu w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku.

3. Roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.

 4. Roczne sprawozdania spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, Zarząd podaje do wiadomości członkom spółdzielni poprzez wyłożenie w lokalu spółdzielni, co najmniej 2 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, w celu umożliwienia zapoznania się z tym.

 

CZĘŚĆ VII

Lustracja

 § 93

Spółdzielnia poddawana jest lustracji przynajmniej co 3 lata.

 § 94

1. Lustracja obejmuje badanie legalności, gospodarności i rzetelności całości działania spółdzielni.

 2. Lustracja może być przeprowadzona w każdym czasie na żądanie walnego zgromadzenia, lub 1/5 członków spółdzielni. Lustrator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy. Zarząd przedstawia protokoły lustracji Walnemu Zgromadzeniu, a na żądanie członka obowiązany jest udostępnić protokoły do wglądu .

 

CZĘŚĆ VIII

 Łączenie się spółdzielni, podział, likwidacja i upadłość

 § 95

Spółdzielnia może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną, na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się spółdzielni lub podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia socjalna. Uchwały Walnych Zgromadzeń w wymienionych sprawach podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 96

Postępowanie w przedmiocie wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia, odnośnie połączenia się spółdzielni, prowadzone będzie zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Spółdzielcze”.

 § 97

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

1) wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w ustawie o spółdzielniach socjalnych  w art. 18 pkt. 2,

2) wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością ¾ głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępstwie co najmniej dwóch tygodni;

3) zaprzestania używania w nazwie oznaczenia „Spółdzielnia socjalna”;

4) przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 5 ust. 6 ustawy o spółdzielniach socjalnych;

5) naruszenia zasad podziału nadwyżki bilansowej określonych w art. 10 ustawy o spółdzielniach socjalnych;

6) niespełnienia warunku określonego w art. 5a ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

 § 98

1. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się między jej członków, jednak nie więcej niż 20% środków, w pozostałej części przekazuje się na Fundusz Pracy.

 2. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, która nie korzystała ze środków Funduszu Pracy, środki określone w ust. 1, dzieli się w całości pomiędzy jej członków.

 3. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przekazaniu środków określonych w ust. 1 na rzecz organizacji pozarządowych, realizujących zadania określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, właściwego związku rewizyjnego spółdzielni socjalnych lub innych spółdzielni socjalnych.

 § 99

Związek rewizyjny ma prawo zgłoszenia do rejestru otwarcia likwidacji spółdzielni w przypadku, gdy nie uczynili tego zarząd lub likwidator.

 § 100

Związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, jeżeli:

1) działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu,

2) spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa,

3) spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.

 § 101

Zarząd lub likwidator powinni uchwałę o przywróceniu działalności spółdzielni zgłosić niezwłocznie do rejestru, dołączając odpis protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 102

Spółdzielnia zostaje postawiona w stan upadłości uchwałą Walnego Zgromadzenia w razie jej niewypłacalności, tj., jeżeli wartość jej zobowiązań przekracza wartość aktywów, a nie istnieje możliwość wskazania sposobu zmiany sytuacji oraz na zasadach określonych w ustawie – prawo upadłościowe.

 § 103

Niewypłacalność spółdzielni zachodzi w razie:

1) trwałego zaprzestania płacenia długów,

2) gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów.

§ 104

W przypadku niewypłacalności Spółdzielni Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jej dalszym istnieniu tylko wtedy, jeżeli wskaże środki umożliwiające jej wyjście ze stanu niewypłacalności.

 § 105

Sąd może zarządzić postawienie Spółdzielni w stan upadłości, pomimo uchwały Walnego Zgromadzenia o dalszym jej istnieniu.

 § 106

Do postępowania upadłościowego, oprócz przepisów ustawy Prawa Spółdzielczego, stosuje się również przepisy prawa upadłościowego.

CZĘŚĆ IX

 Postanowienia końcowe

 § 107

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o spółdzielniach socjalnych i inne obowiązujące akty prawne.

§ 108

Spółdzielnia zamieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą, wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 § 109

 1. Zmiany statutu spółdzielni wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

 2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.

 3. Skutki prawne wynikające ze zmiany statutu nie następują przed wpisaniem zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „rejestrem”.

Autor: promyk Kategoria:
Nasze produkty
Wkrótce