Wybór kandydata/ki do pracy na dietetyk
Opublikowano: 5 października 2021 15:45

Brak treści do wyświetlenia.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • Zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zabezpieczenie posiłków tj.: przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie podopiecznego, usprawnianie poprzez trening kulinarny, zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Opiece higienicznej poprzez utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego tj.: sprzątanie zajmowanych przez niego pomieszczeń (np. mycie okien raz na pół roku, trzepanie dywanów lub chodników raz w kwartale), dbanie o sprzęt codziennego użytku, utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych. Utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, itp. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli podopiecznego (zmiana w razie potrzeby), pomoc przy ubieraniu i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Pielęgnacji zaleconej przez lekarza poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych uzgodnionych z lekarzem (m.in. podawanie leków), współpraca z lekarzem (zamawianie wizyt, realizacja recept, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia klienta) i inne czynności w zależności od potrzeb;
  • Zapewnieniu w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem : pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną i inne czynności w zależności od potrzeb.

Wymagania:- posiadanie kwalifikacji potwierdzone odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem- doświadczenie w zawodzie „opiekun/ka” co najmniej 3 miesiące,Miejsce pracy:- powiat opoczyńskiKorzyści dla pracownika:- praca na cały etat- wynagrodzenie brutto, brutto 3500 zł/miesiąc,- praca w miłym zespole. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 15.X.2021r na adres firmy: Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno, można składać bezpośrednio w siedzibie spółdzielni lub wysłać drogą e-mailową na adres: [email protected]

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.Odpowiemy tylko na oferty spełniające powyższe warunki.

Autor: admin Kategoria:

W związku z opublikowanym w dniu 16.08.2021 zapytaniem dotyczącym nawiązania partnerstwa informujemy, że wpłynęła 1 oferta. W załączniku protokół.

Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” z siedzibą w Opocznie poszukuje Partnera do wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Konkurs został ogłoszony przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Opublikowano: 15 sierpnia 2020 16:31

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
DOT. REALIZACJI zadania p.n. : Usługa cateringu dla 20 podopiecznych usług opiekuńczych na lata 2020 – 2023.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający – Spółdzielnia Socjalna ,, Promyk Nadziei” adres – Kopernika 5D, 26 – 300 Opoczno, przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się 14.08.2020 r. o godz. 1115.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia tj. w/w usługi społecznej przeznaczył kwotę:
330 000,00 zł brutto ( realizacja 3 letnia)
Do upływu terminu składania ofert tj. 14.08.2020r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 1 ofertę.

Pobierz cały plik

Autor: admin Kategoria:
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
Opublikowano: 30 lipca 2020 15:04

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno, gminy Drzewica i gminy Żarnów. Obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnianie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze przysługiwać będą:

  • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Ośrodki Pomocy Społecznej w Drzewicy i Żarnowie oraz Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i okres. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Odpłatność jest ustalana na podstawie decyzji. Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi.

Kontakt

Dla mieszkańców Gminy Opoczno – Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”
Ul. Mikołaja Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
Tel. 514 322 803

Autor: admin Kategoria:
Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014
Opublikowano: 5 listopada 2014 12:40

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI laureatem konkursu „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014”.

W dniu 22 października w środę wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala konkursu na „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014”. W uroczystości udział wzięła Małżonka Prezydenta RP.

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku odbywa się po raz czwarty, organizuje go Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Celem jest promowanie i wspieranie przedsiębiorstw łączących działalność biznesową z celem społecznym. Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent Bronisław Komorowski. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim udział wzięła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska, minister Irena Wóycicka, prezydencki doradca i szef rady konkursu Henryk Wujec oraz inni parlamentarzyści, wiceministrowie i przedsiębiorcy społeczni – finaliści konkursu.

W gronie finalistów konkursu na „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014” znalazła się m.in. Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI z Opoczna, która otrzymała wyróżnienie ufundowane przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Anna Komorowska gratulując finalistom i laureatom powiedziała:

„Mam nadzieję, że staniecie się Państwo przykładem, że siła i energia, która z was emanuje, zainspiruje innych do podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej”.

Pierwsza Dama podkreśliła, że przedsiębiorców społecznych nie mogło zabraknąć w Pałacu Prezydenckim w roku obchodów 25-lecia odzyskania wolności. Dodała, jak ważne i cenne jest łączenie wrażliwości społecznej z umiejętnością prowadzenia biznesu, jak można łączyć sprawy społeczne, biznes, kreatywność i serce.

Głównym zadaniem przedsiębiorstw społecznych, zamiast pomnażania zysku, jest integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie lub będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Autor: promyk Kategoria:

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI laureatem konkursu „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w regionie łódzkim w roku 2014”

W dniach 15-16 października 2014 r., w Instytucie Europejskim w Łodzi, odbyła się „III Międzynarodowa Wielobranżowa Gala Łódź 2014Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych – Ekonomia Społeczna wzmacniająca rozwój regionalny” organizowana w ramach projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej”.

Tegoroczna konferencja organizowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – lidera projektu, oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My. Konferencja poświęcona była zagadnieniom Ekonomii Społecznej oraz wymianie najlepszych praktyk z zakresu prowadzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych.

Adresatami wydarzenia byli liderzy/osoby zarządzające przedsiębiorstwami społecznymi, reprezentującymi różne branże oraz przedstawiciele sektora publicznego i organizacji pozarządowych wspierających Ekonomię Społeczną. Konferencja umożliwiła nawiązywanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa społeczne.

Sesja plenarna uwieńczona była wykładem inauguracyjnym przedstawiciela Komisji Europejskiej, Pani Cecile Le Clercq, na temat projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej” oraz Ekonomii Społecznej w Europie.

W trakcie przerw pomiędzy panelami dyskusyjnymi, rozstrzygnięty został także konkurs „Przełamujemy Bariery 2014” oraz wręczone zostały statuetki „Złoty Kłos”. Tytuł „Najlepszego przedsiębiorstwa społecznego w regionie łódzkim w roku 2014” zdobyły trzy spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI z Opoczna, Spółdzielnia Socjalna Owocni oraz Spółdzielnia Socjalna Skorpions.

Autor: promyk Kategoria:
Nasze produkty
Wkrótce